Choose a country to display content that is specific to your geographical location.
Nederland /
Dutch
Résultats
  • Smartbikes
  Nederland /
  Dutch
  Retour
  Smartbikes

  Angell

  Perfect voor elke gelegenheid.

  Angell /S

  Gewoon super.

  ANGELL Fiets

  Algemene Voorwaarden

  Artikel 1 - Wettelijke vermeldingen

  ZEBRA is een vereenvoudigde naamloze vennootschap, met een kapitaal van 584.982,00 euro, met maatschappelijke zetel te 1, rue François 1er, 75008 Parijs, Frankrijk en ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Parijs onder nummer 877821116, met intracommunautaire btw aantal FR78 877821116.

  Publicatiedirecteur: John Mollanger

  Klantenservice contact: support@angell.bike

  De site www.angell.bike (hierna de “Site” genoemd) wordt gehost door OVH, OVH SAS, een vennootschap naar Frans recht, gevestigd te 2 rue Kellermann 59100 Roubaix, en geregistreerd bij de Lille Métropole RCS onder nummer B424 761419.

  ZEBRA is de uitgever en exploitant van de site die tot doel heeft de elektrische fietsen van "Angell" op de markt te brengen.

  De term Product of Product (en) verwijst naar alle producten en diensten die op de Site te koop worden aangeboden

  Artikel 2 – Algemeen

  2. 1. Doel en beschikbaarheid van de algemene verkoopvoorwaarden

  2.1.1 Deze algemene voorwaarden bepalen de gebruiksvoorwaarden van de site en de aankoopvoorwaarden van producten op de site die worden geleverd aan consumenten die gevestigd zijn in een lidstaat van de Europese Unie.

  Ze vormen, met de online bestelling, de contractuele documenten die tegenover de partijen staan, met uitzondering van alle andere documenten, prospectussen en catalogi die slechts indicatief zijn.

  Elke aanmaak van een account en / of bestelling op de Site houdt een uitdrukkelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden in, maar deze aanvaarding vereist een handgeschreven handtekening van de Klant.

  De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de klant die bij zijn bestelling, door een daarvoor bestemd vakje aan te vinken, verklaart kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en de rechten en plichten die ermee verband houden te aanvaarden.

  2.1.2. De opslag en reproductie van deze algemene verkoopvoorwaarden gebeuren in overeenstemming met artikel 1127-1 van het Burgerlijk Wetboek. Als zodanig worden ze ter beschikking gesteld van de klanten op de site waar ze rechtstreeks kunnen worden geraadpleegd en kunnen ze op verzoek ook aan hen worden meegedeeld door contact op te nemen met de klantenservice, wiens contactgegevens zijn vermeld in het gedeelte "Contact" van de website.

  2. 2. Wijziging van de algemene verkoopvoorwaarden

  ZEBRA behoudt zich het recht voor om deze algemene verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen.

  In geval van wijzigingen zijn de algemene verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn op de datum van de bestelling, waarvan op verzoek een tot op heden gedateerde kopie aan de Klant kan worden overhandigd.

  2.3 Clausules van de algemene verkoopvoorwaarden

  De ongeldigheid van een contractuele clausule maakt de algemene verkoopvoorwaarden niet ongeldig, tenzij het een impulsieve en beslissende clausule is die een van de partijen ertoe heeft gebracht de verkoopovereenkomst te beëindigen.

  De tijdelijke of permanente niet-toepassing van een of meer clausules van de algemene verkoopvoorwaarden door ZEBRA vormt geen verklaring van afstand van haar kant van de andere clausules van deze voorwaarden die hun effecten blijven sorteren.

  Artikel 3 - Klantidentificatie

  De persoonlijke informatie die door de klant tijdens het bestelproces wordt verstrekt, stelt hem in staat om een persoonlijk account op de site te openen; een e-mail met hun persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord wordt naar hen gestuurd. De klant kan vervolgens zijn wachtwoord wijzigen om het te personaliseren.

  Elke bestelling gemaakt met behulp van deze persoonlijke gegevens wordt geacht te zijn gedaan door de klant en vereist dat deze voor die bestelling betaalt. Als deze gegevens verloren gaan, moet de Klant onmiddellijk ZEBRA op de hoogte brengen, die zijn account zal blokkeren. ZEBRA behoudt zich het recht voor om het account van een nalatige klant te verwijderen.

  Artikel 4 - offer en acceptatie

  De online verkoopaanbiedingen die op de site worden gepresenteerd, zijn gereserveerd voor klanten die consumenten zijn.

  De online verkoopaanbiedingen die op de site worden gepresenteerd, zijn geldig, tenzij een bepaalde periode wordt vermeld, zolang de producten in de online catalogus verschijnen zolang de voorraad strekt.

  De aanvaarding van het aanbod door de klant wordt gevalideerd, in overeenstemming met het dubbelklikproces, door de bestelling te bevestigen.

  Artikel 5 - Bestelmethoden op de site en wijzigingen

  Na het kiezen van zijn producten op de site, klikt de klant vervolgens op de knop "pre-order" als onderdeel van de pre-order en "order" als onderdeel van de bestelling of het saldo van de pre-order, en geeft hij de informatie met betrekking tot de wijze van levering en betaling.

  De klant krijgt een overzicht van de geselecteerde producten te zien in de vorm van een offerte. De Klant aanvaardt deze offerte in overeenstemming met de wettelijke bepalingen door op de knop "Bestellen" te klikken. De bestelling is pas definitief na betaling van de bijbehorende prijs, op voorwaarde dat de bestelling door ZEBRA wordt geaccepteerd.

  Wanneer de klant op de knop "Bestellen" klikt, is dit een elektronische handtekening die, tussen ZEBRA en de klant, dezelfde waarde heeft als een handgeschreven handtekening en wordt beschouwd als bewijs van de volledige bestelling en de betaling van de verschuldigde bedragen op grond van op die volgorde. Afhankelijk van de beschikbare voorraden, zal ZEBRA de bestelling van de klant per e-mail bevestigen en vervolgens per e-mail verzenden, zodat de klant de levering kan volgen.

  Alvorens op de knop "Bestellen" te klikken, kan de klant de details van zijn bestelling en de totale prijs controleren en terugkeren naar de vorige pagina's om eventuele fouten te corrigeren of zijn bestelling eventueel te wijzigen.

  Een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van de bestelling en de betaling zal zo snel mogelijk door ZEBRA worden verzonden.

  Elke wijziging van de bestelling door de klant nadat zijn bestelling is bevestigd, is onder voorbehoud van aanvaarding door ZEBRA.

  ZEBRA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de bestelde Producten die verband houden met technische ontwikkeling onder de voorwaarden voorzien in artikel R. 132-2-1 van de consumentenwet (voorheen C. consom., Art. R. 212-4, V).

  ZEBRA behoudt zich het recht voor om elke bestelling om legitieme redenen te weigeren en meer in het bijzonder als de hoeveelheden bestelde Producten abnormaal hoog zijn voor kopers die als consument optreden of wanneer het bestelde Product niet op voorraad is.

  Artikel 6 - Producten en updates

  6.1 Producten

  De producten die te koop worden aangeboden in de catalogus die op de site wordt gepubliceerd, zijn elk onderworpen aan een beschrijving waarin hun essentiële kenmerken worden vermeld in de zin van artikel L. 111-1 van de consumentenwet.

  De wijze van gebruik van de Producten wordt vermeld in de online catalogus of uiterlijk bij levering.

  6.2 Updates

  In overeenstemming met artikelen L.217-21 en volgens de consumentencode, zorgt ZEBRA ervoor dat de consument wordt geïnformeerd over eventuele updates, inclusief beveiligingsupdates, die nodig zijn om ervoor te zorgen dat producten voldoen aan digitale elementen, en hoe deze updates moeten worden geïnstalleerd. .

  Artikel 7 - Transportschade

  In overeenstemming met artikel L 133-4 van het Wetboek van Koophandel doet de levering van de vervoerde goederen alle vorderingen tegen de vervoerder wegens schade of gedeeltelijk verlies vervallen indien de ontvanger binnen drie dagen, feestdagen uitgezonderd, na levering niet op de hoogte heeft gesteld. de vervoerder, bij buitengerechtelijke handeling of bij aangetekende brief, van zijn met redenen omkleed protest.

  Daarom moet de klant, in het geval van transportschade, als het pakket is beschadigd, het pakket bij aflevering weigeren of een schadecertificaat van de vervoerder verkrijgen.

  Wanneer de Klant echter de vervoerde Producten persoonlijk in ontvangst neemt en de vervoerder geen rechtvaardiging geeft om hem de gelegenheid te geven om hun goede staat daadwerkelijk te controleren, wordt de termijn van drie dagen vermeld in artikel L.133-4 hierboven verlengd. 10 dagen in overeenstemming met artikel L 224-65 van de consumentencode.

  - Ofwel een Product van gelijkwaardige kwaliteit en prijs worden verzonden, zolang de voorraad strekt.

  - Of u krijgt de prijs van het bestelde product binnen 14 dagen na het verzoek terugbetaald.

  De kosten voor het leveren van een nieuw Product worden betaald door ZEBRA.

  De Klant moet de goederen binnen dezelfde termijn terugsturen naar het volgende adres: ZEBRA - Retourservice - Factuurnummer (geef het overeenkomstige nummer op) - SEB, Rue du Triage, 21120 IS SUR TILLE - Frankrijk.

  Het product moet als volgt worden verzonden: goed beschermd, in de originele verpakking, vergezeld van eventuele accessoires, gebruiksinstructies en documenten; vergezeld van de verkoopfactuur zodat ZEBRA de klant kan identificeren (bestelnummer, achternaam, voornaam, adres) en om de bijbehorende creditering / terugbetaling uit te voeren (aankoopbedrag terugbetaald, exclusief eventuele verzendkosten); op voorwaarde dat de Producten niet beschadigd zijn.

  De retourzending moet bij voorkeur worden verzonden in een pakket met tracking. ZEBRA vergoedt de retourkosten (onderhevig aan het huidige tarief) na ontvangst van de geretourneerde goederen, onder voorbehoud van naleving van de bovenstaande bepalingen (in het bijzonder die met betrekking tot de staat van de Producten en hun verpakking). Retourzendingen onder rembours worden niet geaccepteerd.

  Als niet aan de hierboven genoemde verzendvoorwaarden wordt voldaan, kan ZEBRA de betreffende goederen niet terugbetalen.

  Artikel 8 - Prijzen en betalingsvoorwaarden

  8. 1. Verkoopprijs

  De verkoopprijzen zijn aangegeven in euro's (€), voor elk van de producten die in de online catalogus voorkomen, en indien van toepassing in de lokale valuta van de koper, indien de officiële valuta niet de euro is; alle belastingen inbegrepen, eventueel vermeerderd met de leverings- en transportkosten vermeld in het besteloverzicht voordat de bestelling werd gevalideerd en er werd rekening gehouden met eventuele bijkomende kosten.

  Eventuele douanekosten zijn voor rekening van de klant.

  Het totale door de klant verschuldigde bedrag wordt aangegeven op de orderbevestigingspagina.

  In geval van wijziging van het btw-tarief, zal de prijs automatisch worden aangepast zonder enige kennisgeving anders dan de vervaldatum van het nieuwe btw-tarief.

  ZEBRA behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, terwijl de klant de prijs garandeert die van toepassing is op de dag van de bestelling.

  Internationale levering: voor elke levering buiten het vasteland van Frankrijk, Corsica en Monaco, wordt uw pakket geleverd door een internationale of lokale koerier, afhankelijk van het land van levering. Afhankelijk van de vervoerder en uw bezorgland kunnen levertijden en kosten variëren.

  8.2 Betaalvoorwaarden

  De betalingscondities worden uiterlijk bij het begin van het bestelproces gespecificeerd.

  Bestellingen zijn onmiddellijk betaalbaar met creditcard.

  De bankrekening van de klant wordt 48 uur na de datum van de bestelling gedebiteerd en de bestelling wordt als effectief beschouwd na bevestiging van de overeenkomst door de betalingscentra van de bank.

  De Klant kan in drie of vier termijnen of meer betalen.

  De Klant kan ook kiezen voor financiering over een periode van 36 maanden, en moet de Specifieke Algemene Voorwaarden voor deze financiering aanvaarden.

  Artikel 9 – Veiligheid

  ZEBRA heeft de gepaste maatregelen genomen aangezien het AXEPTA BNP PARIBAS de veiligheid van zijn transacties toevertrouwt, om zo effectief mogelijk alle gevoelige gegevens met betrekking tot betaalmiddelen te beschermen. ZEBRA heeft nooit toegang tot vertrouwelijke informatie met betrekking tot betaalmiddelen. Alleen de erkende serviceprovider beschikt over vertrouwelijke informatie (kaartnummer, vervaldatum), die niet toegankelijk is voor derden.

  ZEBRA heeft ook de gepaste maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. U kunt het lezen door het privacybeleid en het cookiebeleid te raadplegen.

  Artikel 10 - Levering en risico-overdracht

  10.1 Plaats van aflevering

  Wanneer een bestelling wordt verzonden, stelt ZEBRA de Klant hiervan per e-mail op de hoogte. Het pakket bevat een afleveringsbewijs. ZEBRA stuurt de Klant na levering ook de originele factuur per e-mail.

  De Producten worden geleverd op het adres dat de Klant heeft opgegeven tijdens het bestelproces.

  Voor elke bestelling die niet op het aangegeven adres is ontvangen, blijven de kosten voor het opnieuw verzenden van het pakket de verantwoordelijkheid van de klant, bijvoorbeeld wanneer het pakket niet is opgeëist door de klant of wanneer het in het bestand opgegeven afleveradres onvolledig of ongeldig is, resulterend in het retourneren van het pakket naar het terrein van ZEBRA.

  10.2. Aflevertijd

  Na ontvangst van de betaling zal ZEBRA er alles aan doen om de producten in de bestelling binnen 30 werkdagen te verzenden voor verzending naar het vasteland van Frankrijk en belooft in alle gevallen dat de leveringstermijn maximaal 60 dagen zal zijn, vanaf de datum van bestelling van de producten.

  10.3 Leverings voorwaarden

  Levering geschiedt door directe levering van het Product in overeenstemming met artikel 10.6 van deze algemene verkoopvoorwaarden.

  In het geval dat de klant weigert de levering in ontvangst te nemen, behoudt ZEBRA zich het recht voor om de bestelling automatisch te annuleren.

  10.4 Vertraagde levering

  Voor zover mogelijk, en in het bijzonder wanneer de vertraging in de levering te wijten is aan ZEBRA, wordt de Klant per e-mail op de hoogte gebracht van de vertraging bij zijn bestelling en van de geschatte levertijd.

  In geval van laattijdige levering kan de Klant contact opnemen met de ZEBRA-klantenservice, waarvan de contactgegevens worden vermeld in het gedeelte "Contact" van de website.

  Wanneer de bestelde Producten niet worden geleverd of de service niet wordt verleend op de datum of aan het einde van de genoemde periode, kan de Klant, nadat hij ZEBRA tevergeefs heeft geïnstrueerd om zijn leveringsverplichting binnen een redelijke aanvullende termijn na te komen, het contract opzeggen door middel van van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging of door op een andere manier te schrijven. De Klant kan het contract annuleren, behalve wanneer de niet-uitvoering of onjuiste uitvoering van het contract te wijten is aan de Klant of te wijten is aan een overmacht.

  Het contract wordt als geannuleerd beschouwd na ontvangst door ZEBRA van de brief of het schrijven waarin het van een dergelijke annulering wordt geïnformeerd, tenzij ZEBRA in de tussentijd heeft gepresteerd.

  Uiterlijk 14 dagen na de datum waarop het contract door de Klant werd opgezegd, zal ZEBRA de Klant alle betaalde bedragen terugbetalen.

  10.5. Gedeeltelijke levering

  De Klant wordt per e-mail op de hoogte gebracht van de deellevering van een bestelling. Een tweede e-mail zal hen informeren over de levering van de andere bestelde Producten.

  10.6 Levering compleet

  Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden bij overdracht van fysiek bezit of controle over het Product aan de Klant of een andere derde partij, anders dan de door ZEBRA aangewezen vervoerder, aangewezen door de Klant tijdens het bestelproces, blijkend uit het controlesysteem dat wordt gebruikt door de vervoerder (zoals het bezorgingsvolgsysteem dat wordt aangeboden op de website van La Poste voor "Colissimo").

  10.7 Risico-overdracht

  De risico's van verlies of beschadiging van de Producten worden overgedragen aan de Klant of aan een derde partij op het aangegeven tijdstip van afhalen, en anders dan de vervoerder voorgesteld door de professional, het fysieke bezit of de controle over het Product, ongeacht de aard ervan.

  Het product, dat aan de Klant wordt geleverd door een door ZEBRA gekozen vervoerder, reist op risico en gevaar van ZEBRA.

  Artikel 11 - Herroepingsrecht

  11.1 Procedures voor het uitoefenen van het herroepingsrecht

  Voor alle verkochte producten zoals ze zijn, heeft de klant een herroepingsrecht van 14 dagen vanaf het einde van het contract of de levering van de producten, in overeenstemming met artikel L.121-21 van de consumentencode, zonder dat hij dit hoeft te rechtvaardigen. redenen of boetes betalen, met uitzondering van de retourkosten, bij voorkeur in een pakket met tracking dat hun terugkeer in hun oorspronkelijke staat garandeert. Wanneer de herroepingstermijn op een zaterdag, zondag of een officiële feestdag verstrijkt, wordt deze verlengd tot de volgende werkdag.De klant kan zijn herroepingsrecht uitoefenen via het contactformulier op de website, per e-mail naar support@angell.bike, of per post naar het volgende adres: ZEBRA - klantenservice - 1 rue françois 1er, 75008 Parijs - Frankrijk.

  Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant zijn naam, postadres en, indien beschikbaar, zijn telefoonnummer en e-mailadres evenals zijn beslissing om het contract te herroepen in een duidelijke verklaring vermelden.

  De Klant kan gebruik maken van het modelformulier voor herroeping onderaan dit document.

  Wanneer de mededeling met betrekking tot de uitoefening van het herroepingsrecht online wordt verzonden vóór het verstrijken van de herroepingstermijn, zal ZEBRA zo snel mogelijk per e-mail een ontvangstbevestiging van de herroeping sturen.

  11.2 Herroepingsrecht

  De klant moet het product vervolgens binnen een termijn van maximaal 14 dagen terugsturen naar het volgende adres: ZEBRA - Return Service - SEB, Rue du Triage, 21120 IS SUR TILLE - Frankrijk.

  Het product moet als volgt worden verzonden: goed beschermd, in de originele verpakking, in perfecte staat voor wederverkoop (ongebruikt, onbeschadigd en schoon) vergezeld van eventuele accessoires, gebruiksinstructies en documenten; inclusief de verkoopfactuur zodat ZEBRA de klant kan identificeren (bestelnummer, achternaam, voornaam, adres) en de overeenkomstige terugbetaling kan uitvoeren (aankoopbedrag terugbetaald, exclusief eventuele verzendkosten); zonder duidelijke schade aan het product.

  De verzendkosten voor het retourneren zijn voor rekening van de klant.

  De terugbetaling zal door ZEBRA worden uitgevoerd binnen 14 dagen na de datum waarop het herroepingsrecht werd uitgeoefend, met hetzelfde betaalmiddel dat de Klant heeft gebruikt om zijn bestelling te betalen. Met uitdrukkelijke toestemming van de Klant kan een ander betaalmiddel worden gebruikt. Deze terugbetaling zou in ieder geval geen extra kosten voor de Klant met zich meebrengen.

  De terugbetaling kan worden uitgesteld tot ontvangst van het / de Product (en) in de bestelling, of totdat de Klant heeft geleverd

  bewijs dat de goederen zijn teruggezonden, naar gelang welk van de twee het vroegst is.

  In geval van gedeeltelijke levering, als gevolg van de onbeschikbaarheid van een van de bestelde Producten, begint de herroepingstermijn pas bij de levering van het laatst bestelde Product.

  Artikel 9 - Veiligheid

  ZEBRA heeft de gepaste maatregelen genomen aangezien het de veiligheid van zijn transacties toevertrouwt aan AXEPTA BNP PARIBAS om alle gevoelige gegevens met betrekking tot betaalmiddelen zo effectief mogelijk te beschermen. ZEBRA heeft nooit toegang tot vertrouwelijke informatie met betrekking tot de betaalmiddelen. Alleen de erkende serviceprovider heeft toegang tot vertrouwelijke informatie (kaartnummer, geldigheidsdatum), die niet toegankelijk is voor derden. ZEBRA heeft ook de gepaste maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. U kunt er meer over te weten komen door het Vertrouwelijkheidsbeleid en het Cookiebeleid te raadplegen.

  Artikel 10 - Levering en risico-overgang

  10.1 Plaats van levering Wanneer een bestelling wordt verzonden, stelt ZEBRA de Klant hiervan per e-mail op de hoogte. Het pakket bevat een afleveringsbewijs. ZEBRA zal de Klant na levering ook de originele factuur per e-mail sturen. De Producten worden geleverd op het adres dat de Klant heeft opgegeven tijdens het bestelproces. Voor elke bestelling die niet is ontvangen op het opgegeven adres, blijven de kosten voor het opnieuw verzenden van het pakket voor rekening van de Klant, bijvoorbeeld wanneer het pakket niet is opgeëist door de Klant of wanneer het afleveradres dat in het bestand is opgegeven onvolledig of ongeldig is, met als gevolg in het pakket dat wordt teruggestuurd naar het pand van ZEBRA.

  10.2. Aflevertijd

  Zodra de betaling is ontvangen, zal ZEBRA haar uiterste best doen om de bestelling van Producten binnen 30 werkdagen te verzenden voor verzending naar het vasteland van Frankrijk en verbindt zij zich ertoe in alle gevallen ervoor te zorgen dat de leveringstermijn maximaal 60 werkdagen is vanaf de datum waarop de Producten zijn besteld.

  10.3 Leveringsvoorwaarden

  Levering vindt plaats door directe levering van het Product in overeenstemming met artikel 10.6 van deze algemene verkoopvoorwaarden. Indien de Klant weigert de levering in ontvangst te nemen, behoudt ZEBRA zich het recht voor om de bestelling van rechtswege te annuleren.

  10.4 Late levering

  Voor zover mogelijk, en in het bijzonder wanneer de vertraging in de levering te wijten is aan ZEBRA, wordt de Klant per e-mail op de hoogte gebracht van de vertraging in zijn bestelling en de geschatte levertijd. In geval van laattijdige levering, kan de klant contact opnemen met de klantendienst van ZEBRA, waarvan de contactgegevens worden vermeld in het gedeelte "Contact" van de website. Indien de bestelde Producten niet geleverd worden of de dienst niet geleverd wordt op de datum of bij het verstrijken van de genoemde termijn, kan de Klant, na tevergeefs ZEBRA opgedragen te hebben om aan haar leveringsverplichting te voldoen binnen een redelijke bijkomende termijn, het contract beëindigen door middel van een aangetekende brief. met ontvangstbevestiging of schriftelijk op een andere duurzame drager. De opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij de niet of gebrekkige uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan de opdrachtgever of aan overmacht. De overeenkomst wordt geacht te zijn ontbonden door ontvangst door ZEBRA van de brief of het schrijven waarin zij van deze ontbinding op de hoogte wordt gesteld, tenzij ZEBRA tussentijds heeft gepresteerd. Uiterlijk binnen 14 dagen na de datum waarop het contract door de Klant werd beëindigd, zal ZEBRA de Klant het totaal van de betaalde bedragen terugbetalen.

  10.5. Gedeeltelijke levering

  De Klant wordt per e-mail op de hoogte gebracht van de deellevering van een bestelling. Een tweede e-mail zal hem / haar informeren over de levering van de andere bestelde Producten.

  10.6 Levering gemaakt

  Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden zodra het fysieke bezit of de controle over het Product is overgedragen aan de Klant of een andere derde partij, anders dan de door ZEBRA aangewezen vervoerder, aangewezen door de Klant tijdens het bestelproces, gematerialiseerd door het gebruikte controlesysteem door de vervoerder (zoals het bezorgingsvolgsysteem dat wordt aangeboden op de website van La Poste met betrekking tot "Colissimo").

  10.7 Risico-overdracht

  De risico's van verlies of beschadiging van de Producten worden overgedragen aan de Klant op het moment waarop hij, of een door hem aangewezen derde, en anders dan de vervoerder voorgesteld door de professionele, fysieke bezit of controle van het Product, zonder onderscheid volgens naar zijn aard. Het Product, dat aan de Klant wordt geleverd door een door ZEBRA gekozen vervoerder, reist op eigen risico van ZEBRA.

  Artikel 11 - Herroepingsrecht

  11.1 Procedures voor het uitoefenen van het herroepingsrecht

  Voor alle verkochte producten zoals ze zijn, heeft de klant een herroepingsrecht gedurende 14 dagen vanaf het sluiten van het contract of vanaf de levering van de producten, in overeenstemming met artikel L.121-21 van de Franse consumentenwet, zonder dat dit gerechtvaardigd hoeft te zijn. de redenen of eventuele boetes betalen, met uitzondering van de kosten voor het retourneren ervan, bij voorkeur in een pakket met tracking dat hun terugkeer in hun oorspronkelijke staat garandeert.

  Wanneer de herroepingstermijn verstrijkt op een zaterdag, zondag of een feestdag of niet-werkdag, wordt deze verlengd tot de eerste werkdag na de vervaldatum. De klant kan zijn herroepingsrecht uitoefenen via het contactformulier van de site, per e-mail op support@angell.bike of per post op het volgende adres: ZEBRA - klantenservice - 1 rue françois 1er, 75008 Parijs - Frankrijk. Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant zijn naam, postadres en, indien beschikbaar, zijn telefoonnummer en e-mailadres vermelden, evenals zijn beslissing om het contract op te zeggen door middel van een ondubbelzinnige verklaring.

  De klant kan het modelformulier voor herroeping gebruiken dat onderaan dit document beschikbaar is. Als de mededeling met betrekking tot de uitoefening van het herroepingsrecht online wordt verzonden vóór het verstrijken van de termijn, stuurt ZEBRA zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging van de herroeping per e-mail.

  11.2 Gevolgen van het herroepingsrecht

  De klant moet het product vervolgens binnen maximaal 14 dagen terugsturen naar het volgende adres: ZEBRA - Service Retour - SEB, Rue du Triage, 21120 IS SUR TILLE - Frankrijk. Het product moet als volgt worden verzonden: goed beschermd, in de originele verpakking, in perfecte staat voor wederverkoop (onbeschadigd, beschadigd of vuil) vergezeld van eventuele accessoires, gebruiksaanwijzingen en documentatie; vergezeld van de verkoopfactuur zodat ZEBRA de klant kan identificeren (bestelnummer, achternaam, voornaam, adres) en de overeenkomstige terugbetaling kan doen (aankoopbedrag terugbetaald, exclusief eventuele verzendkosten); zonder dat het product duidelijk is beschadigd. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de Klant. De terugbetaling zal door ZEBRA plaatsvinden binnen 14 dagen na de datum waarop het herroepingsrecht werd uitgeoefend, met hetzelfde betaalmiddel dat de Klant heeft gebruikt om zijn bestelling te betalen.

  Met uitdrukkelijke instemming van de klant kan een ander middel worden gebruikt. Aan deze terugbetaling zijn in ieder geval geen kosten verbonden voor de Klant. De terugbetaling kan worden uitgesteld tot ontvangst van het / de Product (en) van de bestelling, of totdat de Klant het bewijs van verzending van dit (deze) Product (en) heeft geleverd, waarbij de gekozen datum die van de eerste van deze feiten is. In het geval van deellevering begint de herroepingstermijn pas te lopen vanaf de levering van het laatst bestelde Product als gevolg van de onbeschikbaarheid van een van de bestelde Producten.

  Artikel 12 - Garanties Artikel 12.1

  Wettelijke garantie voor verborgen gebreken Ongeacht de commerciële garantie verleend door ZEBRA en in overeenstemming met artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek, blijft ZEBRA gebonden aan de garantie vanwege de verborgen gebreken van het verkochte artikel waardoor het ongeschikt is voor het gebruik waarvoor het bedoeld is, of dat gebruik zodanig verkleint dat de Klant het niet zou hebben verkregen, of er slechts een lagere prijs voor zou hebben betaald, indien hij hiervan op de hoogte was geweest. Overeenkomstig artikel 1648 van het burgerlijk wetboek moet de vordering die voortvloeit uit herstellende gebreken door de koper worden ingesteld binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek. De klant kan beslissen om de garantie tegen verborgen gebreken van het verkochte artikel uit te voeren door te kiezen tussen annulering van de verkoop en een verlaging van de verkoopprijs in overeenstemming met artikel 1644 van het burgerlijk wetboek. Voor elke claim onder de garantie tegen verborgen gebreken, moet de Klant contact opnemen met ZEBRA via het contactformulier van de Site of per e-mail op: support@angell.bike.

  Artikel 12.2 Wettelijke garantie van conformiteit De Producten voldoen aan de geldende regelgeving met betrekking tot de veiligheid en gezondheid van personen, de eerlijkheid van handelstransacties en de bescherming van de consument op het moment dat ze op de markt worden gebracht in overeenstemming met artikel L. 411- 1 van de Franse consumentenwet. ZEBRA zal haar uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de fotografische weergave van de Producten op de Site zo getrouw mogelijk is aan de Producten zelf. Gezien de manier waarop de Producten digitaal op internet worden gepresenteerd, is het echter mogelijk dat de perceptie van de Klant van de fotografische weergave van de Producten niet exact overeenkomt met het Product zelf. De Klant kan het Product terugsturen naar ZEBRA, die verantwoordelijk is voor de non-conformiteit van het geleverde Product in overeenstemming met de artikelen L. 217-4 en volgende. van de Franse consumentenwet.

  ZEBRA is aansprakelijk voor alle conformiteitsgebreken die bestaan ​​op het moment van levering en voor conformiteitsgebreken die voortvloeien uit de verpakking, montage-instructies of installatie wanneer deze laatste haar door het contract is opgelegd of onder haar verantwoordelijkheid is uitgevoerd. Overeenkomstig artikel L.217-5 van de Franse consumentenwet moet het product, om in overeenstemming te zijn met het contract,: 1o geschikt zijn voor het gebruik dat gewoonlijk van een soortgelijk product wordt verwacht en, indien van toepassing:

  - overeenstemmen met de beschrijving gegeven door ZEBRA en beschikken over de kwaliteiten die aan de Klant worden gepresenteerd;

  - beschikken over de kwaliteiten die een koper legitiem mag verwachten gezien de openbare verklaringen van ZEBRA, met name in advertenties of op haar website;

  20 Of de kenmerken presenteren die in onderling overleg tussen de partijen zijn gedefinieerd of geschikt zijn voor elk speciaal gebruik dat door de Klant wordt nagestreefd, ter kennis van ZEBRA wordt gebracht en door deze laatste wordt aanvaard. Conformiteitsgebreken die optreden binnen vierentwintig maanden na levering van het Product, worden verondersteld te bestaan ​​op het moment van levering, tenzij het tegendeel is bewezen. ZEBRA kan dit vermoeden weerleggen als het niet verenigbaar is met de aard van het product of het vermeende gebrek aan overeenstemming. De opdrachtgever heeft het recht te verlangen dat de zaken aan de overeenkomst beantwoorden. Het kan de conformiteit echter niet betwisten door een beroep te doen op een gebrek dat het kende of niet had kunnen weten bij het aangaan van het contract. Hetzelfde geldt als het defect zijn oorsprong vindt in de materialen die hij zelf heeft aangeleverd.

  De actie die voortvloeit uit het gebrek aan overeenstemming is verjaard na twee jaar vanaf de levering van de goederen. In toepassing van de bepalingen van de artikelen L. 211-4 en volgende van de Consumentenwet, heeft de Klant in geval van non-conformiteit van de Producten de mogelijkheid om: Om reparatie van het Product aan te vragen, tenzij dit een duidelijk onevenredige kosten. Om vervanging van het Product aan te vragen door te vragen om levering van een product van gelijkwaardige kwaliteit en prijs, binnen de grenzen van de beschikbare voorraden Indien reparatie en vervanging van het Product onmogelijk is of indien deze niet binnen een maand na de klacht van de Klant kunnen worden uitgevoerd, of, als deze oplossing niet kan worden geïmplementeerd zonder groot ongemak voor de klant, gezien de aard van het product en het gebruik waarvoor het is bedoeld, heeft de klant het recht om het product te retourneren en de betaalde prijs terug te krijgen zonder enige kosten voor de klant, of , om het product te behouden en een deel van de prijs terug te krijgen.

  De Klant zal dan worden terugbetaald binnen 14 dagen na zijn verzoek en onder voorbehoud, indien van toepassing, dat ZEBRA de retourzending van het Product in kwestie heeft ontvangen. De verkoop kan echter niet worden geannuleerd als het gebrek aan overeenstemming gering is. De kosten voor het retourneren van het product worden gedragen door ZEBRA, mits aan de volgende retourvoorwaarden wordt voldaan: De klant moet zijn klacht per e-mail indienen bij support@angell.bike of per post naar het volgende adres: ZEBRA - Klantenservice - 1 rue françois 1er, 75008 Parijs - Frankrijk.

  Elke klacht die na de bovengenoemde termijnen wordt ingediend, wordt afgewezen en ZEBRA wordt ontheven van alle aansprakelijkheid. De Klant moet het Product binnen een redelijke termijn terugsturen naar het volgende adres: ZEBRA - Service Retour - Factuurnummer (geef het overeenkomstige nummer op) - SEB, Rue du Triage, 21120 IS SUR TILLE - Frankrijk. Het product moet op de volgende manier worden verzonden: goed beschermd, in de originele verpakking, vergezeld van eventuele accessoires, gebruiksaanwijzingen en documentatie; vergezeld van de verkoopfactuur zodat ZEBRA de klant kan identificeren (bestelnummer, achternaam, voornaam, adres) en de bijbehorende creditnota of terugbetaling kan maken (aankoopbedrag terugbetaald, exclusief eventuele verzendkosten); zonder dat het product duidelijk is beschadigd. De verzending dient bij voorkeur te geschieden per pakket met tracking. ZEBRA vergoedt de retourkosten (binnen de limiet van het geldende standaardtarief) na ontvangst van de geretourneerde goederen. Retourzendingen onder rembours worden niet geaccepteerd.

  Artikel 13 - Reserveonderdelen

  In overeenstemming met artikel L.111-4 van de consumentencode wordt de klant geïnformeerd dat de reserveonderdelen die essentieel zijn voor het gebruik van het product, beschikbaar zijn voor een periode van 5 jaar vanaf de levering van het product.

  Artikel 14 - Breuk- en diefstalverzekering

  De site biedt het abonnement op een breuk- en diefstalverzekering. Bij het afsluiten van een breuk- en diefstalverzekering dient de Klant de algemene voorwaarden van Qover te accepteren.

  Artikel 15 - Archiveren

  Het verkoopcontract komt tot stand wanneer de klant de bevestiging van zijn bestelling verzendt. Aangezien het verkoopcontract betrekking heeft op een bedrag gelijk aan of hoger dan een bij decreet vastgesteld bedrag (120 euro), zorgt ZEBRA ervoor dat de schriftelijke vastlegging gedurende een periode van 10 jaar wordt bewaard en garandeert ze op elk moment toegang tot de andere partij indien de laatstgenoemde verzoekt daarom via het gedeelte "Contact" van de Site. Contracten, mededelingen, bestelbonnen en facturen worden 10 jaar bewaard op een betrouwbare en duurzame drager. Deze mededelingen, bestelformulieren en facturen kunnen worden overgelegd als bewijs van het contract. Klanten die hun telefoongegevens hebben doorgegeven bij het plaatsen van een bestelling, hebben het recht om zich te registreren op de Bloctel-telefonische oppositielijst op de website bloctel.gouv.fr.

  Artikel 17- Verwerking van persoonsgegevens

  17,0. Verzameling van algemene opmerkingen: ZEBRA verzamelt persoonlijke gegevens met betrekking tot elke persoon die de site raadpleegt of gebruikt, of de ontvanger van een bestelling. Deze gegevensverzameling wordt daarom in het bijzonder uitgevoerd: wanneer een persoon een account op de site aanmaakt, wanneer het geregistreerde lid een bestelling op de site plaatst, wanneer een persoon contact opneemt met de klantenservice van de site, wanneer een persoon de site bezoekt, wanneer de klant gebruikt de producten Doel: De verzamelde gegevens zijn bedoeld voor gebruik door ZEBRA en de bedrijven van de Groep waartoe ze behoort. Ze zijn nodig voor het verwerken en beheren van bestellingen, voor het samenstellen van klantenbestanden, voor de distributie ervan aan derden die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren en betalen van de bestelling van de Klant en, meer in het algemeen, voor de commerciële relaties tussen ZEBRA en de Klant. Ze zijn ook nodig voor de levering van de volgende diensten die in het Product zijn inbegrepen: navigatie-assistentie, beveiliging (valdetector, antidiefstalsysteem, vergrendelingssysteem) en prestatie. Rechten en verantwoordelijkheden: De Klant kan zijn toestemming te allen tijde kosteloos en zonder rechtvaardiging intrekken, zijn recht op toegang, rectificatie en verwijdering van de hem betreffende gegevens uitoefenen of meer informatie verkrijgen over de persoonlijke gegevens die door ZEBRA worden opgeslagen en verwerkt door contact op te nemen met de Manager persoonlijke gegevensverwerking of de functionaris voor gegevensbescherming op pujol@pujolavocats.com (de e-mail moet, afhankelijk van de aard van het verzoek, het volgende onderwerp bevatten: ik wil mijn Angell.bike-account wijzigen / beëindigen of mijn recht uitoefenen op toegang, rectificatie en verwijdering van gegevens die zijn opgeslagen en verwerkt voor Angell.bike) of per post RAR gericht aan de heer Jérôme Pujol, Avenue Franklin Delano Roosevelt 3, 75008 Parijs, Frankrijk. Als u andere klachten heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u ook contact opnemen met de Commission Nationale Informatique et Liberté. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan de bedrijven en onderaannemers die ZEBRA een beroep doet in het kader van de diensten die het aanbiedt of onder de voorwaarden die worden aangegeven wanneer de gegevens op de Site worden verzameld. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, de functionaris voor gegevensbescherming of een derde partij voor de hierboven vermelde doeleinden.

  17.2 Aard van de verzamelde gegevens

  Bij het gebruik van de Site kan ZEBRA de volgende categorieën gegevens over zijn Gebruikers verzamelen: - Burgerlijke staat, identiteit, identificatie en domiciliëringsgegevens - Verbindingsgegevens (IP-adressen, gebeurtenislogboeken ...) Bij gebruik van het Product verzamelt ZEBRA waarschijnlijk de volgende categorieën gegevens met betrekking tot gebruikers: geolocatie-navigatie Gebruiksduur Trapfrequentie Als u dit eerder heeft geaccepteerd, kunt u e-mails of sms-marketingberichten van ZEBRA ontvangen, waarvan u zich kunt afmelden voor e-mails, door op de uitschrijven te klikken link onderaan elke ontvangen e-mail.

  17.3 Mededeling van persoonsgegevens aan derden

  In het kader van de verwerking van de bestelling van de Klant en het aanmaken van klantenbestanden en de distributie ervan aan derden die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering en betaling van de bestelling van de Klant, is ZEBRA verplicht om persoonsgegevens betreffende de Klant mee te delen aan derden. ZEBRA verkoopt, verhuurt of verhuurt niet aan entiteiten buiten de groep waartoe het behoort, persoonsgegevens over zijn klanten. U wordt niettemin geïnformeerd dat ze aan derden kunnen worden bekendgemaakt in toepassing van een wet, een verordening of krachtens een beslissing van een bevoegde regelgevende of gerechtelijke autoriteit.

  17.4 Voorafgaande informatie voor het vrijgeven van persoonsgegevens in geval van fusie / overname

  In het geval dat we deelnemen aan een fusie- / overnameverrichting, verbinden we ons ertoe de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te garanderen en u te informeren of ze onderworpen zouden moeten zijn aan nieuwe vertrouwelijkheidsregels.

  17.5 Aggregatie van gegevens

  17.5.1. Aggregatie met niet-persoonlijke gegevens

  We kunnen geaggregeerde informatie publiceren, openbaar maken en gebruiken (informatie over al onze gebruikers of specifieke groepen of categorieën gebruikers die we op een zodanige manier combineren dat een individuele gebruiker niet langer kan worden geïdentificeerd of genoemd) en niet-persoonlijke informatie voor de industrie en marktanalyse, demografische profilering en promotie- en advertentiedoeleinden.

  17.5.2. Aggregatie met persoonlijke gegevens die beschikbaar zijn in het zakelijke account van de gebruiker

  Als u uw account koppelt aan een account van een andere service met het oog op cross-mailing, kan die service ons uw profielgegevens, aanmeldingsgegevens en andere informatie verstrekken waarvoor u toestemming hebt gegeven om openbaar te worden gemaakt. We kunnen informatie verzamelen over al onze andere gebruikers, groepen, accounts en de persoonlijke gegevens die over de gebruiker beschikbaar zijn.

  17.6 Gegevensverzameling

  17.6.1. Verzamelen van identiteitsgegevens:

  gratis consult Voor het raadplegen van de site is geen voorafgaande registratie of identificatie vereist. Het kan worden uitgevoerd zonder dat u persoonlijke gegevens over uzelf hoeft mee te delen (naam, voornaam, adres, enz.). We slaan geen persoonlijke gegevens op voor het eenvoudig raadplegen van de site.

  17.6.2. Verzameling van identificatiegegevens

  Gebruik van de gebruikers-ID alleen voor toegang tot de diensten. We gebruiken uw elektronische identificatiegegevens alleen voor en tijdens de uitvoering van het contract.

  17.6.3. Verzameling van terminalgegevens

  17.6.3.1. Verzameling van profileringsgegevens en technische gegevens met het oog op het leveren van de dienst

  Sommige technische gegevens van uw apparaat kunnen automatisch door de site worden verzameld. Deze informatie omvat, maar is niet beperkt tot, uw IP-adres, internetprovider, hardwareconfiguratie, softwareconfiguratie, browsertype en taal. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk voor het verlenen van diensten.

  17.6.3.2. Verzameling van technische gegevens voor reclame-, commerciële en statistische doeleinden

  De technische gegevens van uw apparaat worden vervolgens automatisch verzameld en geregistreerd door de site voor statistische doeleinden. Deze informatie helpt ons om uw ervaring op onze site te personaliseren en voortdurend te verbeteren. We verzamelen of bewaren geen persoonlijke gegevens (naam, voornaam, adres, enz.) Die mogelijk zijn gekoppeld aan technische gegevens.

  17.7 Cookies

  Algemene overwegingen Gegevens met betrekking tot het gebruik van de site Bepaalde technische informatie kan worden verzameld wanneer de klant de site bezoekt, zoals de versie van de browser van de klant (Chrome, Firefox, Safari, Opera, Internet Explorer, enz.), Het type gebruikt besturingssysteem (Linux, Windows, Mac Os, enz.) en het IP-adres (Internet Protocol) van de gebruikte computer, om de presentatie en ergonomie van de Site aan te passen aan de technische specificaties van de terminal van de Klant. Cookies die op de Site worden geplaatst Een cookie is een bestand dat ZEBRA kan opslaan op de harde schijf van de terminal van de Klant door middel van zijn internetbrowser wanneer de Klant de Site gebruikt, onder voorbehoud van zijn toestemming of tenzij hij bezwaar maakt. Alleen de uitgever van een cookie zal de informatie die erin staat waarschijnlijk lezen of wijzigen. ZEBRA gebruikt cookies, bedoeld om informatie op te slaan die klanten identificeert tijdens het raadplegen van de site om de browse-ervaring op de site te vergemakkelijken, afhankelijk van de keuzes die de klant heeft geuit met betrekking tot cookies en die hij op elk moment kan wijzigen.

  In het bijzonder heeft de klant de mogelijkheid om zich te verzetten tegen het opnemen van deze cookies door de opties van zijn internetbrowsersoftware te wijzigen. Zie in dit verband het advies voor het aanpassen van deze opties afhankelijk van de gebruikte browser, toegankelijk op de pagina van de website van de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés: www.cnil.fr. De cookies die op de site worden uitgegeven, maken het mogelijk: de presentatie van de site aan te passen aan de weergavevoorkeuren van de terminal van de klant (gebruikte taal, weergaveresolutie, gebruikt besturingssysteem, enz.) Bij het gebruik van de site, afhankelijk van de weergave- of leeshardware en software die zijn terminal bevat; om statistieken en metingen op te stellen van het bezoek en het gebruik van de verschillende elementen waaruit de site bestaat (bezochte secties en inhoud, routes, enz.), waardoor ZEBRA de interesse en ergonomie van de site kan verbeteren; om informatie op te slaan met betrekking tot een formulier dat de Klant heeft ingevuld bij het gebruik van de Site (registratie of toegang tot zijn account); De cookies die op de Site worden uitgegeven, zijn sessiecookies (waarvan de duur beperkt is tot de tijd van een verbinding met de Site) en permanente cookies (waarvan de duur, hoe beperkt ook, langer is dan de duur van een verbinding). Sessiecookies zijn alleen actief voor de duur van het bezoek van de klant en worden verwijderd wanneer hij zijn browser sluit. Permanente cookies blijven opgeslagen op de harde schijf van de terminal van de klant zodra zijn browser is gesloten, totdat hij / zij of zijn browsersoftware ze na een bepaalde tijd of op enig moment verwijdert. Cookies van derde bedrijven Wanneer een klant de site bezoekt, kunnen cookies van derde bedrijven op de computer van de klant worden geplaatst, tenzij de klant hiertegen bezwaar heeft gemaakt door de parameters van zijn browsersoftware te configureren onder de voorwaarden die in de onderstaande paragraaf worden beschreven. Het doel van deze cookies is om de producten te identificeren die op de site worden geraadpleegd en om browsegegevens te verzamelen om het reclameaanbod dat buiten de site aan de klant kan worden gepresenteerd, te personaliseren. In het kader van dit soort advertentiepartnerschap kan de Site worden verplicht om anonieme browsegegevens over de Producten die door de Klant worden geraadpleegd door de Klant tijdens het browsen op de Site, naar de partner te verzenden. Keuzes van de klant met betrekking tot cookies De klant krijgt verschillende mogelijkheden om cookies te beheren. Alle instellingen die de klant maakt, zullen waarschijnlijk zijn browsen op internet en zijn voorwaarden voor toegang tot bepaalde diensten die het gebruik van cookies vereisen, wijzigen. De klant kan zijn browsersoftware zo configureren dat cookies op zijn terminal worden opgeslagen of, integendeel, systematisch of volgens hun zender geweigerd worden. De klant kan zijn browsersoftware ook zo configureren dat hem van tijd tot tijd wordt aangeboden om cookies te accepteren of te weigeren, vooraleer een cookie op zijn terminal wordt opgeslagen. Het helpmenu van zijn browser stelt hem in staat om te weten hoe hij zijn voorkeuren op het gebied van cookies kan uitdrukken of wijzigen:

  Voor Internet Explorer ™: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windowsvista/Block-or-allow-cookies

  Voor Safari ™: http://support.apple.com/kb/ht1677

  Voor Chrome ™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647

  Voor Firefox ™: http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies

  Voor Opera ™: http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

  In het bijzonder gebruikt ZEBRA "technische" cookies die nodig zijn voor de goede werking van de Site. Als de klant weigert cookies op zijn terminal op te slaan, of als hij de cookies verwijdert die daar zijn opgeslagen, zal de klant niet langer kunnen profiteren van een aantal functionaliteiten die niettemin nodig zijn om in bepaalde delen van de site te navigeren. Waar van toepassing wijst ZEBRA alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen van de slechte werking van de Site als gevolg van de onmogelijkheid voor ZEBRA om de cookies op te nemen of te raadplegen die nodig zijn voor hun werking en die de Klant heeft geweigerd of verwijderd.

  17.7.1. Opslag

  Duur van cookies In overeenstemming met de aanbevelingen van de CNIL is de maximale bewaartermijn voor cookies maximaal 13 maanden na hun eerste storting in de terminal van de gebruiker, evenals de duur van de geldigheid van de toestemming van de gebruiker voor het gebruik van deze cookies . De levensduur van cookies wordt niet bij elk bezoek verlengd. De toestemming van de gebruiker moet daarom aan het einde van deze periode worden verlengd.

  17.7.2. Doel van cookies

  Cookies kunnen worden gebruikt voor statistische doeleinden, in het bijzonder om de dienstverlening aan de gebruiker te optimaliseren, op basis van de verwerking van informatie over de frequentie van toegang, de personalisatie van pagina's, evenals de uitgevoerde bewerkingen en de geraadpleegde informatie. U wordt geïnformeerd dat de uitgever cookies op uw terminal kan plaatsen. De cookie registreert informatie met betrekking tot de navigatie op de dienst (de pagina's die u heeft geraadpleegd, de datum en tijd van de raadpleging ...) die we kunnen lezen tijdens uw volgende bezoeken.

  17.7.3. Het recht van de gebruiker om cookies te weigeren, aangezien deactivering zal resulteren in een verslechtering van de werking van de dienst. U erkent dat u bent geïnformeerd dat de uitgever cookies mag gebruiken en geeft toestemming om dit te doen. Als u niet wilt dat cookies op uw apparaat worden gebruikt, kunt u in de meeste browsers cookies uitschakelen door de instellingsopties te doorlopen. U wordt er echter op gewezen dat bepaalde diensten mogelijk niet meer correct werken.

  17.7.4. Mogelijke associatie van cookies met persoonlijke gegevens om de werking van de dienst mogelijk te maken. De uitgever kan browse-informatie verzamelen door het gebruik van cookies.

  17.8. Bewaring van technische gegevens: bewaartermijn van technische gegevens De technische gegevens worden bewaard voor de tijd die strikt noodzakelijk is om de bovengenoemde doeleinden te bereiken. De Klant gaat akkoord met de opslag van zijn persoonsgegevens gedurende 5 jaar. Deze gegevens worden in geen geval overgedragen aan of bekendgemaakt aan derden, behalve in de vorm van geaggregeerde en niet-persoonlijke statistieken.

  17.8.1 Tijdslimiet voor het opslaan van persoonsgegevens en anonimisering

  17.8.1.1. Bewaring van gegevens voor de duur van de contractuele relatie

  In overeenstemming met artikel 6-5 ° van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, gegevensbestanden en vrijheden, worden persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer bewaard dan nodig is voor de uitvoering van de verplichtingen die zijn gedefinieerd wanneer het contract is gesloten of voor de vooraf bepaalde duur van de contractuele relatie.

  17.8.1.2. Bewaring van geanonimiseerde gegevens buiten de contractuele relatie / na verwijdering van het account We bewaren persoonlijke gegevens voor de tijd die strikt noodzakelijk is om de doeleinden beschreven in deze GV te bereiken. Na deze periode worden ze geanonimiseerd en uitsluitend voor statistische doeleinden bewaard en zullen ze voor geen enkel ander doel worden gebruikt.

  17.8.1.3.Verwijdering van gegevens na verwijdering van het account Er worden middelen voor het opschonen van gegevens ingevoerd om de effectieve verwijdering van gegevens mogelijk te maken zodra de bewaartermijn of archiveringstermijn die nodig is om de vastgestelde of opgelegde doeleinden te bereiken, is bereikt. In overeenstemming met de wet n ° 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, gegevensbestanden en vrijheden, hebt u ook het recht op verwijdering van uw gegevens, dat u op elk moment kunt uitoefenen door contact op te nemen met de uitgever via het gedeelte "Contact van de site "of per e-mail op support@angell.bike.

  17.8.1.4.Verwijdering van gegevens na 3 jaar inactiviteit Om veiligheidsredenen wordt uw account gedeactiveerd als u zich gedurende een periode van drie jaar niet hebt geauthenticeerd op de Site.

  17.9. Uw account verwijderen

  17.9.1. Verwijdering van het account op verzoek De gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn account op elk moment te verwijderen, op eenvoudig verzoek aan de uitgever door een e-mail te sturen naar de klantenservice via het gedeelte "Contact" van de site of door een e-mail te sturen naar support@angell.bike .

  17.9.2. Verwijdering van het account in geval van overtreding van de Servicevoorwaarden In het geval van een inbreuk op een of meer bepalingen van de Servicevoorwaarden of enig ander document dat hierin is opgenomen door middel van verwijzing, behoudt de Uitgever zich het recht voor om het account te beëindigen of te beperken, zonder voorafgaande kennisgeving en op naar eigen goeddunken, uw gebruik van en toegang tot de Services, uw account en alle Sites.

  17.10. Indicaties in het geval van een door de uitgever geconstateerde inbreuk op de beveiliging

  17.10.1 Informatie van de gebruiker in geval van een beveiligingsfout

  We verbinden ons ertoe alle passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om een ​​beveiligingsniveau te garanderen dat is afgestemd op de risico's van onbedoelde, onbevoegde of illegale toegang, openbaarmaking, wijziging, verlies of vernietiging van uw persoonsgegevens. In het geval dat we ons bewust worden van illegale toegang tot uw persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen op onze servers of die van onze serviceproviders, of ongeoorloofde toegang die leidt tot het besef van de hierboven geïdentificeerde risico's, verbinden we ons ertoe om:

  U zo snel mogelijk op de hoogte stellen van het incident;

  Onderzoek de oorzaken van het incident en stel u op de hoogte;

  Neem, binnen de grenzen van de redelijkheid, de nodige maatregelen om de negatieve effecten en vooroordelen die uit het genoemde incident kunnen voortvloeien, te verminderen.

  17.10.2. Beperking van aansprakelijkheid

  De in het bovenstaande punt omschreven verbintenissen met betrekking tot de melding in het geval van een inbreuk op de beveiliging kunnen in geen geval worden gelijkgesteld met een bekentenis van schuld of aansprakelijkheid voor het optreden van het incident in kwestie.

  17.11. Doorgifte van persoonsgegevens naar het buitenland: doorgifte van gegevens naar landen met een gelijkwaardig beschermingsniveau

  De uitgever verbindt zich ertoe de toepasselijke regelgeving met betrekking tot gegevensoverdracht naar het buitenland na te leven en in het bijzonder volgens de volgende voorwaarden:

  De uitgever draagt de persoonlijke gegevens van zijn gebruikers over aan landen waarvan wordt erkend dat deze een gelijkwaardig beschermingsniveau bieden.

  De uitgever draagt de persoonlijke gegevens van zijn gebruikers over buiten landen die door de CNIL worden erkend als landen met een voldoende beschermingsniveau: de uitgever heeft toestemming gekregen van de CNIL om door te gaan met deze overdracht.

  Om de lijst van deze landen te kennen: CNIL - Gegevensbescherming wereldwijd

  17.12. Wijziging van de algemene gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid: in geval van wijziging van deze algemene gebruiksvoorwaarden, verbintenis om het niveau van vertrouwelijkheid niet substantieel te verlagen zonder voorafgaande informatie van de betrokken personen.

  We verbinden ons ertoe om u te informeren in geval van een substantiële wijziging van deze algemene gebruiksvoorwaarden, en om het niveau van vertrouwelijkheid van uw gegevens niet substantieel te verlagen zonder u hiervan op de hoogte te stellen en uw toestemming te vragen.

  Article 18 - Toepasselijk recht en geschillen

  Deze algemene verkoopvoorwaarden worden uitgevoerd en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Franse wetgeving.

  Het Franse recht dat van toepassing is op het contract, mag de Klant die in een andere lidstaat woont niet de bepalingen ontnemen betreffende de garanties die hem worden verleend door zijn nationale wetgeving op grond van de richtlijn van 25 mei 1999 betreffende de verkoop van consumptiegoederen en de bijbehorende garanties.

  Bij het niet indienen van een beroep op de klantenservice of bij het uitblijven van een reactie van deze service binnen 2 maanden, kan de klant het geschil met betrekking tot het bestelformulier of deze algemene verkoopvoorwaarden voorleggen aan een bemiddelaar. , Marie-Anne Mobio, ZEBRA, 1 rue françois 1er, 75008 Parijs - Frankrijk, die met volledige onafhankelijkheid en onpartijdigheid zal proberen de partijen samen te brengen om tot een minnelijke schikking te komen.

  Om zijn bemiddelingsverzoek in te dienen, kan de klant een e-mail sturen naar marie-anne@angell.bike.

  Het staat de partijen bij het contract vrij om het beroep op bemiddeling te aanvaarden of te weigeren, evenals, in geval van bemiddeling, om de door de bemiddelaar voorgestelde oplossing te aanvaarden of te weigeren.

  Bij gebreke van een minnelijke schikking zijn alleen de Franse rechtbanken bevoegd.

  De bevoegde rechtbank is die van de woonplaats van de verweerder (artikel 42 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) of die van de feitelijke levering van de zaak of de uitvoering van de dienst (artikel 46 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering). .

  Het zoeken naar een minnelijke schikking onderbreekt niet de duur van de waarborgen voorzien in artikel 12 van deze algemene verkoopvoorwaarden, noch de termijnen om als waarborg op te treden.

  In ieder geval heeft elke betrokkene het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar zijn of haar gewone verblijfplaats, zijn werkplaats of de plaats waar de inbreuk zou zijn gepleegd, indien hij of zij is van mening dat de verwerking van persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben een inbreuk vormt op de algemene verordening gegevensbescherming nr. 2016/679.

  HERROEPINGSFORMULIER (aanhangsel bij artikel R.211-1)

  Ter attentie van ANGELL - Société Zebra - 1 rue François 1er, 75008 PARIS - e-mail: support@angell.bike

  Ik / Wij (*) stellen u hierbij (*) in kennis van mijn / onze (*) herroeping van het contract dat is gesloten op: ____________ (de datum) en als bezwaar de verkoop van de volgende goederen: ____________ (vermeld de goederen) onder voorbehoud van het contract)

  Naam van de consument (en) -verkoper (s) ____________

  Adres van de consument (en) -verkoper (s) ____________

  Handtekening van de consument (en) -verkoper (s) ____________

  Datum

   

  (*) Schrappen wat niet past 

  Algemene verkoopvoorwaarden gedateerd 29 juli 2020. 

  Bijstand

  Neem contact met ons op, wij zoeken de dichtstbijzijnde reparatieoplossing voor u!

  Betalingsmogelijkheden

  Mogelijkheid tot betaling tot 12 termijnen gratis.

  Verzekering

  Ontdek onze schade- en diefstalverzekering voor 9,90 € / maand